12. พื้นที่ประเทศไทยจำแนกตามสภาพการใช้ที่ดิน

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่ประเทศไทยจำแนกตามสภาพการใช้ที่ดิน”

ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320,696,887 ไร่ หรือ 320.70 ล้านไร่ จากข้อมูลการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2560-2561 พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 178.74 ล้านไร่ รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 104.66 ล้านไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 18.74 ล้านไร่ พื้นที่แหล่งน้ำ มีเนื้อที่ 9.37 ล้านไร่ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 9.19 ล้านไร่ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2560-2561 กับช่วง พ.ศ. 2558-2559 พบว่า ประเภทการใช้ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง รองลงมาคือ พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.60 1.37 และ 0.62 ตามลำดับ ส่วนประเภทการใช้ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ลดลง ได้แก่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 8.64 และ 1.12 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2563)

พื้นที่ประเทศไทยจำแนกตามสภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2551-2561

หมายเหตุ: คำนวณด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่ (ไร่) จากกรมการปกครองรายจังหวัด
                  * ร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่เดิม -ลดลง +เพิ่มขึ้น
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล